Privacyverklaring BSR Driebergen

Versie 2.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 24 juni 2021.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een behandeling, het volgen van uw vorderingen en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantenkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid,
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Communicatie

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte beschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Cookies

<script id=”CookieDeclaration” src=”https://consent.cookiebot.com/07afa27c-3c60-4a08-827d-612be956a33a/cd.js” type=”text/javascript” async></script>

Uw rechten

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten:

 • Recht op data-portabiliteit; u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid; u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:

– de gegevens niet meer nodig zijn

– u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt

– u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking

– de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken

– de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website

 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling; u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

– de gegevens mogelijk onjuist zijn

– de verwerking onrechtmatig is

– de gegevens niet meer nodig zijn

– u bezwaar maakt

 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering; bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking; u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
BSR Driebergen – Jolanda de Jong – Johan Bouwer – Nassaulaan 10 3971 HC Driebergen – info@bsrdriebergen.nl